Tags

, , , , , , , , ,

Literary Reading in Dafina Garden

At this year’s Arts Fest, The Fountain Journal held the traditional Literature Reading, at which the new summer issue for 2012 was officially presented. The event was opened by Mrs. Roumyana Rangelova, who shared some interesting and unknown facts about the history of the journal, which has existed for more than 15 years under her direction.

The moderator of the event was junior Elizabeth Savova. She presented the authors who took part in the reading. The talented authors of The Fountain – Milena Traykova, Teodora Mitova, Elizabet Savova, Samuila Mincheva, Adelina Ivanova, Nikol Levakova, Simeon Mihailov, Yuliya Piskuliiska, and Margarita Todorova – read their texts.

The Literary Reading caused a great interest among the visitors of the festival and attracted not only students and teachers, but also parents and other guests of all ages, as well as College alumni who remain related in their hearts with The Fountain. Visitors stopped in front of the The Fountain stand where they could buy new and old issues. They were also invited to leave their print – a performance, connected with the theme of the issue – “Footprints”. The new issue of the journal was almost totally sold by Yanko Radenkov and Georgi Dobrev from 11th grade and Stefan Terziev from 9th grade.

We are thankful to the PR Office for the logistic support and to our colleagues from the Bulgarian Language and Literature department for their active support.

 

Литературно четене в градината на Дафина

На тазгодишния Фестивал на изкуствата списание „Беседа” проведе превърналото се вече в традиция литературно четене, на което официално представи и новия си летен брой за 2012 г. Събитието беше открито от г-жа Румяна Рангелова, която разказа интересни и неизвестни факти от историята на списанието, което излиза вече повече от 10 години под нейно ръководство.

В ролята на водеща се включи Елизабет Савова, ученичка от 11. клас, която представи авторите участници. Талантливите автори на „Беседа” – Милена Трайкова, Теодора Митова, Елизабет Савова, Самуила Минчева, Аделина Иванова, Никол Левакова, Симеон Михайлов, Юлия Пискулийска и Маргарита Тодорова, прочетоха свои текстове. Литературното четене предизвика голям интерес и от страна на публиката, като привлече не само ученици и учители, но и родители и други гости от всички възрасти, а също и бивши колежани, които остават по сърце свързани с „Беседа”.

Пред щанда на списанието също се спираха много посетители. Те имаха възможността да купят нови и стари броеве на списанието, а също така и да оставят „своята следа” с рисунка – акция, свързана с темата на представения брой – „Следи от стъпки”. Новият брой беше почти разпродаден благодарение на Янко Раденков и Георги Добрев от 11. клас и Стефан Терзиев от 9. клас.

Благодарим на PR отдела на Американския колеж, който осигури логистичната подкрепа. Благодарим също и на колегите от Катедрата по български език и литература за активната помощ.

Advertisement