Tags

, , , , ,

Литературно четене в градината на Дафина

За трета поредна година сп. „Беседа” организира Литературно четене в рамките на Артфест. Беше представен новият летен брой 2013 – „Прахът на времето”. Събитието беше открито от г-жа Румяна Рангелова, която сподели ценни размисли за значението на литературата и писането. Тя припомни поговорката: „Клати ли се земята, дръж се за небето.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В ролята на водеща се включи Аделина Иванова от 10. клас, вицепрезидент на списанието. Тя представи авторите, които взеха участие в четенето – Антония Георгиева, Катрин Крем, Аделина Иванова, Елена Ангелова, Зара Ранчева, Иоана Петрова, Ралица Найденова, Силвия Чернева, Тони Кунчев, Яна Николова. Литературното четене тази година предизвика огромен интерес сред посетителите на фестивала – ученици, учители, родители, гости от всички възрасти, завършили колежани, както и бивши беседци.OLYMPUS DIGITAL CAMERAФестивалът на изкуствата беше изключително важно и вълнуващо събитие за целия екип на „Беседа” – ученици и учители, защото представихме продукта на един дълъг и напрегнат период на усърдна работа. Новият летен брой, съдържащ 100 страници, е пълен с ценни текстове – проза и поезия, писана от нашите ученици, интервю със Силвия Томова, представяне на книгата на Мирослав Пенков „На Изток от Запада”, интерпретативни съчинения, илюстрации, наградените текстове в Състезанието за кратък разказ между Американския колеж и Англо-Американското училище, както и текстовете на победителите в Литературния конкурс на сп. „Беседа”  2013 – Галена Сардамова от 9. клас (I място), Ралица Найденова от 10. клас (II място) и Калина Йорданова от 9. клас (III място).

Много от посетителите на фестивала се спираха пред щанда на „Беседа”, където можеха да си купят нови и стари броеве на списанието. С това те подкрепиха финансово следващия зимен брой 2013. Събраните от продажбите пари ще покрият половината от разходите. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Благодарни сме на РУА (Родителско-учителската асоциация) за финансовото съдействие, на PR отдела на Американския колеж за логистичната подкрепа, на експертите от Военното издателство за тяхната професионална помощ, на г-жа Диана Нешева за постоянното й сътрудничество, избирането и редактирането на английските текстове, на г-н Джулиан Френд за любезното съдействие, на всички колеги, които изпратиха текстове и илюстрации на ученици, както и на всички наши колеги от Департамента по български език и литература за активната им подкрепа.

Literary Reading 2013 in Dafina Garden

For the third year The Fountain Journal of Literature and Culture organized Literature Reading in the frame of the Arts Fest. The new summer issue 2013 – “The Dust of Time”, summer 2013, was officially presented. The event was opened by Ms Roumyana Rangelova, who shared meaningful thoughts about the value of literature and writing. She reminded us the saying: “When you feel the ground trembling under your feet, hold onto the sky.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERA

The moderator of the event was the vice-president of the journal Adelina Ivanova from 10th grade. She presented the authors who took part in the reading – Antonia Georgieva, Katrin Krem, Adelina Ivanova, Elena Angelova, Zara Rancheva, Ioana Petrova, Ralitsa Naydenova, Silvia Cherneva, Tony Kunchev, Yana Nikolova. The Literary Reading caused great interest among the visitors of the festival – students, teachers, parents, guests of all ages, College alumni, and former members of the journal.

The Arts Fest was a very important and exiting event for the whole team of the Fountain – students and advisors, because we presented the product of a long and strenuous period of hard work. The new summer issue, containing 100 pages, is full with valuable texts – pieces of prose and poetry, written by our students, an interview with the writer Silvia Tomova, a review of Miroslav Penkov’s book “East of the West”,  literary essays, the awarded texts in the Short Story Contest between the American College of Sofia and the Anglo-American School, and of course, the winners in The Fountain Literary Competition 2013: Galena Sardamova from 9th grade (I place), Ralitsa Naydenova from 10th grade (II place), Kalina Yordanova from 9th grade (III place).

Many visitors stopped in front of The Fountain stand where they could buy new and old issues. Thus they supported financially the next winter edition 2013. The money collected from the sale will cover half of the costs.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

We are thankful to the PTA (Parent Teacher Association) for the financial help, the PR Office for the logistic support, the experts of the Military Publishing House for their professional assistance, Ms Diana Nesheva for her constant support, the selection and editing of English texts, Mr Jullian Friend for his kind help, the colleagues who sent us students texts or illustrations, and to our colleagues from the Bulgarian Language and Literature department for their active support.

Advertisement